Cor di Jëuni Urtijëi

L Cor di Jëuni à ntëur a 24 cumëmbri, che se anconta uni ena per cianté y se devertì.

 
L Cor di Jëuni de Urtijëi ie unì metù su tl 1994 dal caplan. De fauré dl 1996 ie unì lità l prim cunsëi dl cor.
Śën à nce scumencià i cunzerc. L ann do ie l Cor di Jëuni unì tëut su dala “Nëus Jëuni Ghërdëina”.
Al didancuei à l Cor di Jëuni ntëur a 30 cumëmbri, che se anconta uni ena per cianté y se devertì.
L possa cianté pea mutans y mutons dai 14 ani insù. L cor se tol su de cianté mësses, nozes y cunzerc.